AMBERES | Kunst- & Antiekveilingen
Filters
Zoek

Algemene Voorwaarden

I. ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN

 

1. Toepasselijkheid:

De voorwaarden zijn van toepassing op elke publieke veiling van Bvba Amberes en de koper is geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn deelname aan de veiling.

 

2. Betaling en prijs:

De veilingprijs wordt verhoogd met 25% kosten voor de wekelijkse veiling en 22% kosten voor de Kunstveiling + 3 % voor biedingen via Drouot.com.

De betaling geschiedt contant in Euro, d.m.v. een Belgische bankkaart of d.m.v. een erkende creditkaart.

In dit laatste geval wordt de prijs verhoogd met 2% kosten.

 

3. Het afhalen van de loten:

De loten moeten worden afgehaald binnen de 4 werkdagen volgend op de verkoop en na volledige betaling.

De koper die binnen de aangeduide termijn het lot niet betaalt en/of niet afhaalt, zal nalatigheidsintresten verschuldigd zijn van 2% per maand.

 

4. Beschrijving van de loten:

De loten worden te koop gesteld in de staat waarin ze zich bevinden met gebeurlijk een benaderende beschrijving in de catalogus.

 

5. Aankoopopdrachten en telefonisch bod:

Het veilinghuis aanvaardt schriftelijke aankoopopdrachten en biedingen per telefoon, dit laatste voor loten vanaf minimum 500 Euro. De deelname dient via onze website te worden bevestigd of telefonisch in uitzonderlijke omstandigheden.

Een aankoopopdracht houdt een aankoopverplichting in wanneer tijdens de veiling geen hoger bod gedaan wordt. Het telefonisch bod wordt tijdens de veilig bevestigd.

Noch het mislopen van een schriftelijk bod, noch de gebeurlijke niet totstaendkoming of verbreking van een telefoonverbinding, zal tot schadevergoeding lastens het veilinghuis kunnen aanleiding geven.

 

6. Geschillen:

Bij gebeurlijke geschillen zijn de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Wie aan de veiling deelneemt, treedt toe tot de voorwaarden en zal zich gebeurlijk niet kunnen verschuilen achter onvoldoende talenkennis als bron van enige misvatting.

 

7. Aansprakelijkheid:

Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt, zelfs indien ze veroorzaakt is door de kleinste onoplettendheid of bij eenvoudige pech.

 

 

II. TOELICHTINGENALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN

 

1. Toepasselijkheid:

De koper is de persoon aan wie een lot wordt toegewezen.

Ingeval van betwisting kan alleen de aanwezige notaris of gerechtsdeurwaarder beslissen of het lot al dan niet opnieuw geroepen wordt.

Elke koper wordt geacht te handelen in persoonlijke naam, ook al zou hij drager zijn van welke volmacht dan ook.

De koper zal aan het veilinghuis zijn naam, zijn adres en eventueel zijn telefoonnummer meedelen door overlegging van een in België erkend identiteitsbewijs, waarvan het veilinghuis de gegevens en het identificatienummer mag noteren.

 

2. Betaling en prijs:

Overeenkomstig de wet van 25 juni 1921 die de openbare verkopingen van kunstwerken ten voordele van de artiesten en auteurs van de verkochte werken met een recht bezwaart, zal de koper boven de koopprijs met de verhoging, eveneens een volgrecht betalen ten bedrage van 4%, toepasselijk op elke toewijzingsprijs vanaf 2.000 tot en met 50.000 euro, 3% vanaf 50.000,01 tot en met 200.000 euro, 1% vanaf 200.000,01 tot en met 350.000 euro, 0,5% vanaf 350.000,01 tot en met 500.000 euro en 0,25% boven 500.000 euro.

Het volgrecht dooft uit wanneer de artiest sedert meer dan 70 jaar overleden is.

Bij de verkoop van belangrijke loten, heeft de veilingmeester het recht de bieding door onbekende kandidaat-kopers afhankelijk te maken van een voorafgaandelijke bankreferentie of zekerheid.

Niet door de bank gewaarborgde cheques, zullen eerst door middel van creditering op de bankrekening van het veilinghuis moeten zijn uitbetaald, vooraleer de goederen kunnen worden afgehaald. Hetzelfde geldt voor bankcheques die door het veilinghuis slechts onder voorbehoud aanvaard worden.

 

3. Het afhalen van de loten:

De loten worden niet meegenomen tijdens de veiling.

De niet binnen de vastgestelde termijn afgehaalde loten, zullen worden opgeslagen op de kosten van de koper.

De toegewezen en verkochte loten worden door het veilinghuis met de meeste zorg bewaard, doch de risico’s hieraan verbonden zijn hoedanook voor rekening van de koper die geen aanspraak kan maken op welkdanige staatwijziging dan ook.

Zelfs ingeval van diefstal, verlies, gedeeltelijke of gehele teloorgang van het lot, kan het veilinghuis niet aansprakelijk worden gesteld.

Gebeurlijk vervoer van de loten is steeds ten laste van de koper en het veilinghuis draagt geen verantwoordelijkheid voor schade die kan ontstaan bij alle soorten manipulaties die met stokkering, aanreiking of verpakking gepaard gaan.

Ingeval loten niet worden betaald, kan de koper hierop geen enkele aanspraak meer maken eens 15 dagen na de veiling verstreken zijn: het veilinghuis zal gerechtigd zijn te beslissen hetzij de gedwongen tenuitvoerlegging van de aankoop af te dwingen, hetzij het lot weder te verkopen met verhaal van kosten en gebeurlijke minder opbrengst ten laste van de in gebreke gebleven koper.

 

4. Beschrijving van de loten:

De beschrijvingen in de catalogus worden geacht naar best vermogen te zijn opgesteld, maar kunnen geen aanleiding geven tot verhaal tegen het veilinghuis.

De kandidaat-kopers hebben de gelegenheid om zich bij de tentoonstelling aan de veiling voorafgaand, te vergewissen omtrent de aard, de toestand, de authenticiteit en de typische kenmerken der loten, met inbegrip van de gebeurlijke volledigheid ervan, ook al maken zij van deze gelegenheid geen gebruik.

Het veilinghuis behoudt zich bovendien het recht voor om de volgorde van de loten te wijzigen, nummers bij elkaar te voegen of te splitsen of gebeurlijke loten uit de veiling terug te trekken.

 

5. Aankoopopdrachten en telefonisch bod:

Bij telefonische biedingen zal de koper zijn deelname aan de veiling moeten bevestigen per brief, per fax of per E-mail met opgave van zijn volledige identiteit en alle inlichtingen die hem door het veilinghuis zouden worden gevraagd.

Het veilinghuis behoudt zich het recht voor om bancaire referenties te vragen.

Het veilinghuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke vergissingen die zouden kunnen tot stand komen bij de aanwijzing van het lot dat de koper beoogt.

Bij gelijkwaardige biedingen, primeert het eerst binnengekomen bod; bij gelijk bod heeft het mondeling bod in de zaal, voorrang op het geschreven bod.

 

6. Geschillen:

De veilingmeester heeft het recht de bieding van een kandidaat-koper te weigeren om een reden die aan de aanwezige notaris of gerechtsdeurwaarder zal worden meegedeeld, door hem genoteerd en niet publiekelijk bekend gemaakt.

 

7. Facturatie:

De koper kan aan het veilinghuis vragen om een factuur op te maken omtrent de door hem gekochte loten en gebaseerd op het P.V. van toewijzing: de factuur zal moeten gevraagd worden binnen de 15 dagen vanaf de veilingdatum en de koper zal de ermee gepaard gaande kosten van 3 Euro contant vergoeden.

Close