AMBERES | Kunst- & Antiekveilingen
Filters
Zoek

Privacybeleid

Privacy en cookie beleid

Introductie

Dit is het Privacy-en Cookiebeleid van de website van Veilinghuis AMBERES BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Ternickstraat 6-10 te 2000 Antwerpen.

Vertrouwen en vertrouwelijkheid zijn belangrijke pijlers in de activiteiten van Amberes. Alle informatie over klanten of zakelijke relaties valt onder de professionele discretieplicht. Amberes neemt de nodige voorzorgen om te garanderen dat deze informatie als vertrouwelijk wordt behandeld en enkel gebruikt voor het professionele doel waarvoor zij werd verzameld.

Amberes zal geen persoonsgegevens verstrekken of aanvaarden zonder de voorafgaande schriftelijke garantie van de ontvanger of verstrekker over de strikte overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). Deze bepalingen betreffen alleen natuurlijke personen en treden in werking op 25 mei 2018

Amberes heeft de wettelijke verplichting om al deze informatie te beschermen tegen oneigenlijk gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Onze bepalingen betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens:

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking voor uw persoonsgegevens?

2. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

3. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens en hoe worden ze beveiligd?

4. Welke cookies gebruikt AMBERES.be?

5. Mijn Account

6. Wat met links naar andere websites en sociale media?

7. Tot wie kan u zich richten om uw recht van toegang, verbetering of verzet uit te oefenen?

 

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 AMBERES BVBA is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens (controller).

 

2. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

 2.1         Om gevolg te geven aan uw verzoeken en om u op de hoogte te houden Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u, o.a. door inschrijving op onze nieuwsbrief of door de aanvraag van een brochure, uitnodigingen, vraagt om op de hoogte te worden gehouden.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw voorkeurstaal, uw voorkeuren en/of reservaties.

2.2         Om uw vragen te beantwoorden en om informatie uit te wisselen Als u ons telefonisch of per e-mail vragen stelt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals uw naam, uw bedrijfsnaam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw correspondentie met AMBERES en alle andere persoonsgegevens die u ons bezorgt die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden.

 2.3         Voor het technisch en functioneel management van onze website We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel management van onze website, om de website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.

 2.4         We verwerken gegevens die we van u ontvangen wanneer u persoonlijk langskomt, telefonisch of via mail contact opneemt met ons, of wanneer u zich registreert als op onze website: https://www.amberes.be.

Om het voor ons mogelijk te maken onze diensten aan te bieden, verwerken we uw aanspreektitel, naam, voornaam, volledig adres, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s), voorkeurtaal. Indien van toepassing ook uw bankrekeningnummer, bic code, facturatieadres, facturatie e-mailadres, BTW nummer, de historiek van uw binnengebrachte of aangekochte items, abonnementsgegevens op de gedrukte catalogi. De noodzakelijke documenten, zoals afrekeningen, facturen, expertiseverslagen worden standaard via e-mail verstuurd met bijlage in PDF formaat. Bij gebrek aan een correct emailadres worden de documenten per post verstuurd.

 

 3. Wie heeft er toegang tot uw persoonsgegevens?

AMBERES beheert uw gegevens met haar eigen beheerssystemen (Controller). Daarnaast doet AMBERES een beroep op een derde partij (Processor) om ICT gerelateerde activiteiten uit te voeren, zoals het hosten van de toepassingen en de website, de opslag van data met o.a. de mailinglijsten.

 Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve deze uitzonderingen:

-        aan een transportfirma of koerier voor het transporteren of verzenden van uw items,

-        aan de bank om uw uitbetaling uit te voeren van uw verkochte items,

-        aan de gerechtelijke overheid, wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

AMBERES BVBA streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen door middel van technische en organisatorische maatregelen. De site wordt gehost op een strikt beveiligde cloud omgeving door de (Sub)Processor op basis van een “Data Processing Agreement”.

 

4. Welke cookies gebruiken we?

 AMBERES maakt gebruik van functionele cookies: zij vergemakkelijken en personaliseren uw website bezoek en uw favoriete loten. Analytische en Tracking cookies worden op vandaag niet gebruikt.

 Deze functionele cookies verzamelen informatie over uw computer en uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek.

 

 5. Mijn account

 Bij het inloggen via “mijn account” (via uw e-mailadres) worden diverse webpagina's gepersonaliseerd voor een betere gebruikservaring.

 De extra mogelijkheden zijn:

1. Uw favoriete items persoonlijk bewaren.

2. Uw biedingen (zowel telefonische als kooporders via website) die u zelf online hebt ingegeven of hebt doorgegeven aan onze administratie.

3. Uw gegevens: e-mailadres, de klantcode volgens onze administratie.

 

 6. Wat met links naar andere websites en sociale media?

 De website van AMBERES kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. AMBERES is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is dit Privacy- en Cookiebeleid op die websites van toepassing.

 

7. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?

 U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door AMBERES BVBA worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of u om te verzetten tegen de verwerking ervan voor direct marketing doeleinden. Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens steeds het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming.

De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan amberes.veilingen@pandora.be of per post op het bovenstaande adres. AMBERES BVBA kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit. Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit Privacy- en Cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot amberes.veilingen@pandora.be. U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid.

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan worden gewijzigd. Belangrijke wijzigingen worden via onze blog meegedeeld.

Close